Příspěvek na bezlepkovou dietu

Příspěvek je určen pojištěncům VZP s diagnózou celiakie ve věku do 18 let, nebo do 26 let za předpokladu, že jsou nezaopatřenými dětmi - studenty. Mohou v roce 2015 získat až 6 000 Kč na nákup bezlepkových potravin. Příspěvek bude možné čerpat v červenci a srpnu zpětně za první pololetí roku a v prosinci za druhé pololetí vždy v maximální výši 3 000 Kč. 

Program "Bezlepková dieta při onemocnění celiakií" je zahájen s platností od 1. 7. 2015, kdy je první možný termín podání žádosti.

Program je určen pro pojištěnce VZP ČR, kteří:

 • jsou ve věku do 18 let, resp. do 26 let za předpokladu, že se soustavným studiem připravují na budoucí povolání (status „nezaopatřené dítě“)
 • předloží všechny požadované doklady (viz níže)
 • jsou členy Klubu pevného zdraví (přihlášku je možno vyplnit při podání žádosti)
 • nedluží na pojistném/penále na zdravotním pojištění
 • nejsou přeregistrováni k jiné zdravotní pojišťovně (nepodali žádost o přeregistraci)
 • požádají o příspěvek v řádném termínu.

Kdyajakopříspěvekpožádat

O příspěvek může klient (resp. jeho zákonný zástupce) požádat osobně napobočkách VZP nebo písemně poštou:

 1. Příspěvek až 3 000 Kč za 1. pololetí 2015
  • Osobně nejdříve 1. 7. 2015 a nejpozději 31. 8. 2015.
  • Písemně poštou odeslat žádost v období od 1. 7. 2015 do neděle 31. 8. 2015 (datum podacího razítka České pošty).
 2. Příspěvek až 3 000 Kč za 2. pololetí 2015
  • Osobně nejdříve 1. 12. 2015 a nejpozději 31. 12. 2015.
  • Písemně podaná žádost o příspěvek za 2. pololetí 2015 bude akceptována za předpokladu, že podací razítko České pošty bude max. 15. 12. 2015.

Nevyzvednutý příspěvek v 1. pololetí nebude převáděn do 2. pololetí. Není možné čerpat celou částku 6 000 Kč jednorázově.

Jakédokladyjetřebapředložit

 1. Originální účetní/daňové doklady o nákupu potravin s označením bezlepková potravina nebo potravina bez lepku (Náležitosti platebních dokladů a podmínky jejich uznání)
  • Při žádosti o příspěvek za 1. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015.
  • Při žádosti za 2. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015.
  • Předložené doklady o nákupu se mohou vždy v příslušném pololetí sčítat, nevyzvednutá částka za první pololetí nebude přesunuta do druhého pololetí.
 2. Doklad o diagnóze celiakie.
  • Doklad vystavuje lékař na formuláři Potvrzení ošetřujícího lékaře (dg. celiakie) pro poskytnutí příspěvku na bezlepkovou dietu. (Platí pro nové žadatele; doklad o diagnóze celiakie se předkládá pouze 1x – pokud byl předložen při podání žádosti o příspěvek v roce 2014 nebo dříve, není již nutné potvrzení předkládat.)
  • Diagnózu celiakie je možno jednoznačně stanovit pouze na základě provedené endoskopie a vyhodnocení bioptického vzorku sliznice střeva nebo při prokázané pozitivitě protilátek proti lepku.
 3. Žádost o příspěvek při písemné žádosti poštou
  Pokud bude žádost o příspěvek podána písemně poštou, je potřeba kromě výše uvedených dokladů přiložit také vyplněnou Žádost o příspěvek.
   

Vyplacenípříspěvku

VZP ČR vyplatí příspěvek po splnění podmínek pro přiznání příspěvku na bankovní účet žadatele.

VZP ČR si vyhrazuje právo ukončit poskytování příspěvků po vyčerpání stanoveného finančního limitu, pokud nebude rozhodnuto jinak.